หลักสูตร ปริญญาโท (วศ.ม.)

eng_icon4
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

  • หลักสูตรปรับปรุง 2564 [อยู่ระหว่างดำเนินการ]


ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Computer Engineering) 

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานทางด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์