หลักสูตร ปริญญาโท (วศ.ม.)

eng_icon4
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Electrical Engineering 

  • หลักสูตรปรับปรุง 2561 [อยู่ระหว่างดำเนินการ]
    • เริ่มรับนักศึกษาสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป


ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Electrical Engineering) 

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานทางด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์