ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

ห้องงานควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการโปรแกรม รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 และการฝึกอบรมทั้งใน่และนอกสาขาวิชา
ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Dell Optiplex) 30 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : อ.วัลภา ภุมะระ