ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ และได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+ ซึ่ง CompTIA A+ เป็นใบประกาศนียบัตร (Certification)ทางด้านไอที โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค, ระบบปฏิบัติการและเครื่องพิมพ์ เป็นต้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 10 ท่าน ได้แก้

 

1. นาย ธราเทพ ชูเพชร 6. นายวัชรากร สกุนะรัตน์
2. นายชานันท์ สงวนพงษ์ 7. นายภัทรชนน จันทะ
3. นายนพปฎล ตั้งรัชไพบูลย์ 8. นายนิธิกร อึ้งเหมอนันต์
4. นายธนวิชญ์ ฉัตรบวรพิทักษ์ 9. นายวชิรา วอยพิมพ์
5. นายพัสกร การะเกตุ 10. นายศุภวิชญ์ จงประเสริฐกุล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขัน Thailand NetRider 2013

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ท่าน
ที่่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขัน Thailand NetRider 2013
โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทำการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก

รับมอบห้องปฏิบัติการ Networking และ Mobile Programming

ช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ทางสาขาวิชาฯ ได้รับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อรองรับหลักสูตร Cisco Academy
2. ห้องปฏิบัติการ XCode Programming ซึ่งรองรับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ IPHONE และ IPAD

อบรมหลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การดูแลและบารุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล” เพิ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CompTIA A+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 18-28 มีนาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธนา และ อ.วีระยุทธ เป็นวิทยากรและดูแลนักศึกษา

 

นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ