ติดต่อสาขา

p2
หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : 1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อาคาร : อาคารอนุสรณ์ 40 ปี (คณะวิทยาศาสตร์)

  • ชั้น 6 ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ
  • ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ
  • ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ

เว็บไซต์ : http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th/
โทรศัพท์ : กำลังดำเนินการแก้ไข
อีเมล์ : cpe [at] rmutp.ac.th