ระบบการศึกษา

 

การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในภาคการศึกษาปกติมีเวลาศึกษา 16 สัปดาห์ และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษา 8 สัปดาห์

การคิดหน่วยกิต

  • วิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาการศึกษา 16 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
  • วิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาการศึกษา 32 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต
  • การทำโครงงาน การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ใช้เวลาทำงานหรือฝึกปฏิบัติ 48 ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี
นักศึกษาลงทะเบียนเต็มเวลาใช้ระยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 ปี แต่ไม่เกิน 16
ภาคการศึกษาปกติ ( 8 ปีการศึกษา)

การลงทะเบียนเรียน

  • การลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ
  • การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การวัดผลการศึกษา
การวัดผล ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการวัดผลและ ประเมินการศึกษา การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กำหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้

 

ระดับคะแนน (GRADE) คะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา
A 4 ดีเยี่ยม
B+ 3.5 ดีมาก
B 3 ดี
C+ 2.5 ดีพอใช้
C 2 พอใช้
D+  1.5 อ่อน
D  1 อ่อนมาก
F  0 ตก
W ถอนรายวิชา (Withdrawn)
I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S พอใจ (Satisfactory)
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
AU ไม่นับหน่วยกิต (Audit)

 

เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2550 ขึ้นไป

หน่วยกิตที่ลงทะเบียน เกรดสะสมรวมทุกเทอม
1-22 1.20
23-60 1.50
61-ขึ้นไป 1.75
	
การสำเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาต้องศึกษาครบทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ประเมินรายวิชาและได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า