คณาจารย์

 

อาจารย์ วณพันธ์ วัยวุฒิ
Wanapun Waiyawut
การศึกษา

ปริญญาโท กำลังศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาที่สอน : System Programming, Operating System,
Algorithm Theory, OOP
ความเชี่ยวชาญ : Mobile Application, Hardware and Software,Robotic, AI
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/wanapun.w
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : wanapun.w [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ นิลมิต นิลาศ
Nilamit Nilas
การศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Microprocessor,Microprocessor Interfacing System Design, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Microcontroller and Interface
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : nilamit.n [at] rmutp.ac.th

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
Asst. Prof. Sittisak Waradith
การศึกษา

ปริญญาโท วท.ม.ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Digital Logic Circuits, Database System,
Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Digital System Design, FPGA, Web Database
บล็อค http://blog.rmutp.ac.th/sittisak.w
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : sittisak.w [at] rmutp.ac.th

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลพรรณ จารุวาระกูล
Asst. Prof.  Kamolphan Jaruvarakul
การศึกษา

ปริญญาโท ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี ค.อ.บ.ไฟฟ้า-สื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Data Communication
ความเชี่ยวชาญ : Networking
บล็อค ไม่มี
Facebook : http://www.facebook.com/kamolphan.jaruvarakul
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : kamolphan.j [at] rmutp.ac.th, golf [at] rmutp.ac.th 

 

 

อาจารย์ ยุทธนา สรวลสรรค์
Yutthna Sroulsrun
การศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Discrete Mathematics, Engineering Mathematics, Digital Signal Processing, Computer Network Laboratory
ความเชี่ยวชาญ : Networking, Network Security
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/yutthna.s
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : yutthna.s [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ วัลภา ภุมมะระ
Wanlapha  Phummara
การศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Operating System,Discrete Mathematics, Computer Programming, Computer Engineering LAB
ความเชี่ยวชาญ : Natural Language, Image Processing,Robotic
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : wanlapha.p [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ เกรียงไกร เหลืองอำพล
Kriengkri Luangampol
การศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กฯและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Data Structure, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Programming,Signal Processing, Database, Image Processing
บล็อค : ไม่มี
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : kriengkri.l [at] rmutp.ac.th

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst. Prof. Dr. Warin Sootkaneung
การศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D (Computer Engineering)
University of Wisconsin-Madison, USA
ปริญญาโท M.S.E.E (Computer Engineering)
University of Wisconsin-Madison, USA
ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่สอน :  Electrical engineering, Engineering mathematics, Computer architecture
ความเชี่ยวชาญ : CAD tools for VLSI/digital systems, low power design, design for reliability
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/warin.s
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : warin.s [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Weerayuth Khunrattanasiri
การศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กฯและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วิชาที่สอน : TCP/IP Network, Electronics Circuits and Computer Measurements, Practicum in Computer Engineering 1, Computer Programming, Computer Graphics
ความเชี่ยวชาญ : Optical in Data storage, Image and Speech Processing, Networking, Server Administration
โฮมเพจ : http://www.weerayuth.in.th/
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : weerayuth.k [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ กร พวงนาค
Korn Puangnak
การศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน : Computer Organization and Assembly Language, Computer Programming,Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Hardware and software systems , Microcontroller
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/korn.p
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : korn.p [at] rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
Manthana Tiawongsuwan
การศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
Kyushu Institute of Technology, Japan
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาที่สอน : Signal and System,Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing
โฮมเพจ : http://202.44.128.11/~manthana
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : manthana.t [at] rmutp.ac.th

 

 

Pornpat (Tang) Sirithumgul

ดร. พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
Dr. Pornpat Sirithumgul
การศึกษา

ปริญญาเอก (PhD) Information Science
Claremont Graduate University, USA
ปริญญาโท (MSc) Information Science
Claremont Graduate University, USA
ปริญญาโท วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน : Computer Programming, Software  Engineering
ความเชี่ยวชาญ :

  • Software Engineering (SE) emphasizing on requirements engineering (RE), software design, object-oriented design (OOD), software testing, and database design
  • Text mining and ontology-based algorithms
  • Knowledge management and eLearning

โฮมเพจ : to be informed
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : pornpat.s [at] rmutp.ac.th

 

 

Dr. Burasakorn Yoosooka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข
Asst. Prof. Dr. Burasakorn Yoosooka
การศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D.(Information Management)
Asian Institute of Technology
ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Signal and System
ความเชี่ยวชาญ :

  • Data structure and Algorithm

โฮมเพจ : to be informed
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : burasakorn.y [at] rmutp.ac.th