การรับนักศึกษาใหม่ ปี.2562

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับนักศึกษาใหม่
11 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ TCAS3 (ผู้จบ ม.6)
17 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ รับตรง (ผู้จบ ปวช.)
ทั้งนี้ ยังเหลือการรับสมัคร TCAS5 และรับตรง รอบ2 ปลาย พค.62 นี้
ติดตามกำหนดการและสอบถาม ได้ใน FaceBook: @cpe.rmutp