ห้องปฏิบัติการไอโอทีและหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

ห้องงานควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการโปรแกรม รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 และการฝึกอบรมทั้งใน่และนอกสาขาวิชา
ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Dell Optiplex) จำนวน 30 ชุด
  • ชุดฝึก Arduino และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 ชุด
  • ชุดฝึก Microbit จำนวน 20 ชุด
  • ชุดฝึก KidBright จำนวน 20 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ดร.ณัฐวัฒน์ จันทะเสน, อ.วิปัศย์ ปุยสำลี