ห้องปฏิบัติการตัวแปลภาษาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ห้องปฏิบัติการตัวแปลภาษาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรมทั้งใน่และนอกสาขาวิชา
ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Lenovo Think Centre) 30 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ผศ.ดร. บุรัสกร อยู่สุข