แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

จะใกล้จะไกลเราก็ไปแนะแนวครับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้