แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563