สาขาวิชา ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง Facebook

สาขาวิชา ได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง Facebook เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก สื่อสารกันได้สะดวกขึ้น