การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ในงานนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้คัดเลือกผลงานนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมเผยแพร่ในงาน จำนวน 5 บทความ