ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน โดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดโปสเตอร์ ชื่อโครงการ “การพัฒนาและต่อยอดระบบจองห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการค้าต่างประเทศ” โดยนางสาวกฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ และนางสาวพรภิมล หาญจันอัด CPE-RMUTP-Facebook