การรับนักศึกษาใหม่ ปี.2562

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับนักศึกษาใหม่11 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ TCAS3 (ผู้จบ ม.6)17 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ รับตรง (ผู้จบ ปวช.)ทั้งนี้ ยังเหลือการรับสมัคร TCAS5 และรับตรง รอบ2 ปลาย พค.62 นี้ติดตามกำหนดการและสอบถาม ได้ใน FaceBook: @cpe.rmutp