แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ จะใกล้จะไกลเราก็ไปแนะแนวครับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนวรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ในวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้ความรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษา