แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นำผลงานของนักศึกษาในการคัดแยกวัตถุจากการประมวลภาพ ซึ่งมีนักเรียนให้ความมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชม และร่วมกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563