ประวัติความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ (เดิม)

 • ปี พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
 • ปี พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • ปี พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
 • ปี พ.ศ.2555 ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รองรับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (มคอ.)
 • ปี พ.ศ.2560 ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • ปี พ.ศ.2563 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. เตรียมวิศวฯ) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (http://www.pre.eng.rmutp.ac.th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปัจจุบัน)

 • ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนด้วยกัน 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรามคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. เตรียมวิศวฯ) สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3 ปี