คณาจารย์


อาจารย์ นิลมิต นิลาศ

Nilamit Nilas
การศึกษา

 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), KMITL
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), RIT

วิชาที่สอน : Microprocessor,Microprocessor Interfacing System Design, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Microcontroller and Interface
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8349
Email : nilamit.n [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลพรรณ จารุวาระกูล
Asst. Prof.  Kamolphan Jaruvarakul
การศึกษา

 • ปริญญาโท : ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), KMITNB
 • ปริญญาตรี : ค.อ.บ.(ไฟฟ้า-สื่อสาร), RIT

วิชาที่สอน : Data Communication
ความเชี่ยวชาญ : Networking
บล็อค : ไม่มี
Facebook : http://www.facebook.com/kamolphan.jaruvarakul
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8340
Email : kamolphan.j [at] rmutp.ac.th, golf [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร.ยุทธนา สรวลสรรค์
Yutthna Sroulsrun, Ph.D.
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), KMITL
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์), RIT

วิชาที่สอน : Discrete Mathematics, Engineering Mathematics, Digital Signal Processing, Computer Network Laboratory
ความเชี่ยวชาญ : Networking, Network Security
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/yutthna.s
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8342
Email : yutthna.s [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เหลืองอำพล
Kriengkri Luangampol, Ph.D.
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), RMUTT
 • ปริญญาตรี : ค.อ.บ.(คอมพิวเตอร์), RIT

วิชาที่สอน : Data Structure, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Programming,Signal Processing, Database, Image Processing
บล็อค : ไม่มี
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8339
Email : kriengkri.l [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Asst. Prof.  Weerayuth Khunrattanasiri, D.Eng.
ตำแหน่ง :
-
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMITL
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), RMUTT
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม), PIT

วิชาที่สอน : TCP/IP Network, Circuits and Electronics, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Optical in Data storage, Image and Speech Processing, Networking and Server Administration
โฮมเพจ : http://www.weerayuth.in.th
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8338
Email : weerayuth.k [at] rmutp.ac.th


อาจารย์วิปัศย์ ปุยสำลี
Wiput Puisamlee
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), KMITL
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), RMUTP

วิชาที่สอน : Computer Programming, Image Processing
ความเชี่ยวชาญ : Hardware and software systems , Microcontroller
โฮมเพจ : 
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8344
Email : wiput.p [at] rmutp.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ จันทะเสน
Nattawat Chantasen, Ph.D.
การศึกษา

 • ปริญญาโท : ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), MUT

วิชาที่สอน : Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : 
โฮมเพจ : 
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888
Email : nattawat.c[at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
Asst. Prof. Sittisak Waradith
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา

 • ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), DPU
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), RIT

วิชาที่สอน : Digital Logic Circuits, Database System,
Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Digital System Design, FPGA, Web Database
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/sittisak.w
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8341
Email : sittisak.w [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรัสกร อยู่สุข
Asst. Prof.  Burasakorn Yoosooka, Ph.D.
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D.(Information Management), AIT, Thailand
 • ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ), MU
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), RIT

วิชาที่สอน : Signal and System,Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Data structures, Algorithms และ Data Science
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8345
Email : burasakorn.y [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst. Prof. Warin Sootkaneung, Ph.D.
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D.(Electrical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA
 • ปริญญาโท : M.S.E.E.(Electrical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร), CMU

วิชาที่สอน :  Electrical engineering, Engineering mathematics, Computer architecture
ความเชี่ยวชาญ : CAD tools for VLSI/digital systems, low power design, design for reliability
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/warin.s
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8337
Email : warin.s [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กร พวงนาค
Asst. Prof. Korn Puangnak
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
การศึกษา

 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), KMITL
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), KMITL

วิชาที่สอน : Computer Organization and Assembly Language, Computer Programming,Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Hardware and software systems , Microcontroller
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/korn.p
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8346
Email : korn.p [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล
Pornpat Sirithumgul, Ph.D.
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Information Systems and Technology),
  Claremont Graduate University, USA
 • ปริญญาโท : M.Sc. (Information Systems and Technology),
  Claremont Graduate University, USA
 • ปริญญาโท : วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน :  Data Science, Software Engineering และ Object-Oriented Design and Programming Using Python
ความเชี่ยวชาญ :  Software Engineering, Text-mining, Ontology-based Algorithms, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) for Knowledge Processing และ Online Learning Technology
โฮมเพจ :  https://sirithup.wordpress.com
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888
Email : pornpat.s [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

Manthana Tiawongsuwan
การศึกษา

 • ปริญญาเอก : D.Eng [กำลังศึกษาต่อ], Kyushu Institute of Technology, Japan
 • ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB
 • ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), KMUTNB

วิชาที่สอน : Signal and System,Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing
โฮมเพจ : http://202.44.128.11/~manthana
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 8343
Email : manthana.t [at] rmutp.ac.th