ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในและนอกสาขาวิชา เพื่อรองรับการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทุกสาขาวิชา ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์  Dell Optiplex จำนวน 30 ชุด
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex จำนวน 30 ชุด
  • เครื่องคอมพิวเตอร์  Dell ThinkCentre จำนวน 30 ชุด
  • ชุดกระดานและอุปกรณ์การเรียนการสอนอัจริยะ (Smart Class Room) จำนวน 3 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ดร.เกรียงไกร เหลืองอำพล, ผศ.กร พวงนาค