ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกไปฝึกงานโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปฝึกงานโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 ณ ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560

รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2560

kota2559

ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา (โควต้า) ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

DSC_0507
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. โดยสมัครได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2558 สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9
  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2558 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

สาขาวิชา ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง Facebook

fb-cpe

สาขาวิชา ได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง Facebook เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ และได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+ ซึ่ง CompTIA A+ เป็นใบประกาศนียบัตร (Certification)ทางด้านไอที โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค, ระบบปฏิบัติการและเครื่องพิมพ์ เป็นต้น โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 10 ท่าน ได้แก้

 

1. นาย ธราเทพ ชูเพชร 6. นายวัชรากร สกุนะรัตน์
2. นายชานันท์ สงวนพงษ์ 7. นายภัทรชนน จันทะ
3. นายนพปฎล ตั้งรัชไพบูลย์ 8. นายนิธิกร อึ้งเหมอนันต์
4. นายธนวิชญ์ ฉัตรบวรพิทักษ์ 9. นายวชิรา วอยพิมพ์
5. นายพัสกร การะเกตุ 10. นายศุภวิชญ์ จงประเสริฐกุล

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขัน Thailand NetRider 2013

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ท่าน ที่่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขัน Thailand NetRider 2013 โดยทางสาขาวิชา ฯ ทำการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก


รับมอบห้องปฏิบัติการ Networking และ Mobile Programming

ช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ทางสาขาวิชาฯ ได้รับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อรองรับหลักสูตร Cisco Academy
2. ห้องปฏิบัติการ XCode Programming ซึ่งรองรับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ IPHONE และ IPAD

อบรมหลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การดูแลและบารุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล” เพิ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CompTIA A+ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 18-28 มีนาคม 2556 โดยมี อ.ยุทธนา และ อ.วีระยุทธ เป็นวิทยากรและดูแลนักศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.rmutsb.ac.th/ict-incubation/


เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มปริญญานิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มปริญญานิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบอการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา?นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ได้ที่ เมนูแบบฟอร์ม