ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมของสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ซึ่งผ่านการอบรมและรับรองจากองค์กรด้านเครือข่ายดังนี้ 

 • Cisco Academy
 • Huawei ICT Academy

ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับการรับรอง ดังต่อไปนี้

 • อ.ยุทธนา สรวลสรรค์ [Huawei HCIA R&S]
 • อ.นิลมิต นิลาศ [Cisco CCNA R&S,CCAI]
 • อ.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ [Huawei HCIA R&S]

ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

 • Cisco Router จำนวน 24 + 15 ชุด
 • Cisco L2-Switch จำนวน 34 +15 ชุด
 • Fluke Network Tester จำนวน 1 ชุด
 • Netscout Network Analyzer จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splicers) จำนวน 1 ชุด
 • อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณ และตู้สื่อสารแบบต่าง ๆ

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : อ.ยุทธนา สรวลสรรค์