ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมของสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ซึ่งผ่านการอบรมในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco Networking Academy Program; CNAP) หลักสูตร “CCNA สำหรับ ผู้สอนในโครงการ CNAP”  ดังนี้

  • อ.ยุทธนา สรวลสรรค์
  • อ.นิลมิต นิลาศ
  • อ.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ

ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • Cisco Router จำนวน 24 ชุด
  • Cisco L2-Switch จำนวน 34 ชุด
  • Fluke Network Tester จำนวน 1 ชุด
  • Netscout Network Analyzer จำนวน 1 ชุด
  • เครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splicers) จำนวน 1 ชุด
  • อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณ และตู้สื่อสารแบบต่าง ๆ

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : อ.นิลมิต นิลาศ