งานวิจัย / โครงงาน

โครงานระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิศวรรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังต่อไปนี้

  • ด้านไมโครโพรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่อ
  • ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งโมบายและโปรแกรมประยุกต์
  • ด้านการพัฒนาเกมส์ และสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
  • ด้านระบบเครือข่ายและคลาวด์
  • ด้านบูรณาการ