เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติอย่างย่อ


ในอดีต
*ในปี พศ. 2529 เปิดทำการสอน นักศึกษา ระดับ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

*ในปี พศ. 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 

ปัจจุบัน
*ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี (และให้เทียบโอนได้)  โดยได้รับผู้จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) และ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม เข้ามาศึกษาต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นสำคัญ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้าน Hardware และ Software หลาย ๆ ด้าน โดยมีห้องปฏิบัติการดังนี้

 

 

  • ห้องปฏิบัติการ Communication and Computer Network
  • ห้องปฏิบัติการ Electrical Measurement and Instrumentation
  • ห้องปฏิบัติการ Digital System Design
  • ห้องปฏิบัติการ Programming Languages and Compilers
  • ห้องปฏิบัติการ System Programming
  • ห้องปฏิบัติการ Mobile Programming (Mac OS)