คณาจารย์ (อดีต)

อาจารย์สมพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

อาจารย์ชัชวาล ธนันทา
Chatchaval Tananta
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

No_personผศ. นิวัตร จารุวาระกูล
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

 

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

 

 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ทูนธรรม
Asst.Prof. Jaruwan Toontham

เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

 

 

อาจารย์วรพงษ์ มาลัยวงษ์
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

 

อาจารย์พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ
Pipatphon Lapamonpinyo
เหตุผลการออกจากราชการ : ลาออกจากราชการ