คณาจารย์ (อดีต)

 No_person อาจารย์สมพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 103t อาจารย์ชัชวาล ธนันทา
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

No_person ผศ. นิวัตร จารุวาระกูล
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 001 อาจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

002 อาจารย์จารุวรรณ ทูนธรรม
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 005 อาจารย์วรพงษ์ มาลัยวงษ์
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

อาจารย์พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ
Pipatphon Lapamonpinyo
เหตุผลการออกจากราชการ : ลาออกจากราชการ