หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไปนี้

ปัจจุบัน

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์)
 •  หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

แนวทางในอนาคต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวส. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) -> กำลังระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
 • หลักสูตรปริญญาโท
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -> กำลังระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้