ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ฝั่งตัว

ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ฝั่งตัว รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์, วิชาระบบคอมพิวเตอร์ฝั่งตัว และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

อุปกรณ์ทาง FPGA

  • บอร์ดทดลอง Altera รุ่น WARRIOR CYCLONE3  จำนวน 20 ชุด
  • บอร์ดทดลอง Xilinx 30 ชุด
  • Logic analyzer จำนวน 1 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

  • คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบจำนวน 30 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง และ ผศ.สิทธิศัก  วรดิษฐ์