ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกไปฝึกงานโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปฝึกงานโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560 ณ ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560