คณาจารย์ (อดีต)

อาจารย์ สมพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

อาจารย์ ชัชวาล ธนันทา
Chatchaval Tananta

เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

No_personอาจารย์ วณพันธ์ วัยวุฒิ
Wanapun Waiyawut
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

No_personผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัตร จารุวาระกูล
Asst.Prof. Nivat Jaruvarakul
เหตุผลการออกจากราชการ : เกษียณอายุราชการ

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
Assc.Prof. Rangsan Wongsan, D.Eng.

เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ทูนธรรม
Asst.Prof. Jaruwan Toontham, Ph.D.

เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วรพงษ์ มาลัยวงษ์
Asst.Prof. Worapong Malaiwong
เหตุผลการออกจากราชการ : โอนย้ายหน่วยงาน

 

 

อาจารย์ วัลภา ภุมมะระ
Wanlapha  Phummara
เหตุผลการออกจากราชการ :
เสียชีวิต

 

 

 

อาจารย์พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ
Pipatphon Lapamonpinyo
เหตุผลการออกจากราชการ : ลาออกจากราชการ