ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมของสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ซึ่งผ่านการอบรมและรับรองจากองค์กรด้านเครือข่ายดังนี้ 

 • ศูนย์ฝึกอบรม Cisco Academy
 • ศูนย์ฝึกอบรม Huawei ICT Academy

 

 

 

 

 

ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับการรับรอง ดังต่อไปนี้

 • ดร.ยุทธนา สรวลสรรค์ [Huawei HCIA Routing and Switching]
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร HCIA Routing and Switching
 • อ.นิลมิต นิลาศ [Cisco CCNA Routing and Switching,CCAI]

ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

 • Cisco Router รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จำนวน 24 + 15 ชุด
 • Cisco L2-Switch รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จำนวน 34 +15 ชุด
 • Fluke Network Tester จำนวน 1 ชุด
 • Netscout Network Analyzer จำนวน 1 ชุด
 • ชุดเครื่องมือเข้าหัว RJ-45 จำนวน 10 ชุด
 • เครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง (Fusion Splicers) จำนวน 1 ชุด
 • อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณ และตู้สื่อสารแบบต่าง ๆ

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ดร.ยุทธนา สรวลสรรค์