ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการจำลอง

ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการจำลอง รองรับการเรียนการสอนในรายวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ และอินเตอร์เฟส และการฝึกอบรมทั้งในและนอกสาขาวิชา
ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Lenovo Think Centre) 30 ชุด
  • โปรแกรม Labview
  • โปรแกรม Matlab
  • ชุดฝึกการ dsPIC 20 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : อ.นิลมิต นิลาศ