ห้องปฏิบัติการระบบปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ห้องปฏิบัติการระบบปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ  ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการ MACOS และการฝึกอบรมของสาขาวิชา ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องแม่ข่าย IBM Server 1 เครื่อง
  • เครื่องแม่ข่าย
  • เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 20 ชุด
  • บอร์ดทดลอง NUCLEO-64 Activity Kit สำหรับการทดลอง RTOS

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ