ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ  ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการ MACOS และการฝึกอบรมของสาขาวิชา ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์  iMac จำนวน 30 ชุด
  • บอร์ดทดลอง NUCLEO-64 Activity Kit สำหรับการทดลอง RTOS

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ