ห้องปฏิบัติการโปรแกรมโมบายประยุกต์

ห้องปฏิบัติการ Mobile Programming (Mac OS) รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการฝึกอบรมของสาขาวิชา ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์  iMac จำนวน 30 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : อ.วณพันธ์ วัยวุฒิ