ห้องปฏิบัติการ

ปัจจุบันสาขาวิชา มีห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับนักศึกษาในการฝึกทักษะการใช้งานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
  • ห้องปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และการจำลองการทำงาน
  • ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องงานควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการโปรแกรม
  • ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
  • ห้องปฏิบัติการตัวแปลภาษาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์