เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติอย่างย่อ


ในอดีต

  • ในปี พ.ศ. 2529 เปิดทำการสอน นักศึกษา ระดับ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
  • ในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  • ในปี พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นรุ่นแรก

ปัจจุบัน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี (และให้เทียบโอนได้)  โดยได้รับผู้จบ ม.6 (ทุกแผนการเรียน) และ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาศึกษาต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นสำคัญ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้าน Hardware และ Software หลาย ๆ ด้าน โดยมีห้องปฏิบัติการดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเครื่องมือวัด (Digital and Instrumentation Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programming Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการ Mobile Computing บนเครื่อง
  • ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฝั่งตัว (Embedded System Laboratory)
  • ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Laboratory)