หลักสูตร ปริญญาตรี (วศ.บ.)

eng_icon4
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

  • หลักสูตร2550 [PDF]
  • หลักสูตรปรับปรุง 2555 ตามมาตรฐานTQF [PDF]
  • หลักสูตรปรับปรุง 2560 ตามมาตรฐานTQF [PDF]
  • หลักสูตรปรับปรุง 2565 ตามมาตรฐานTQF (รอการรับรองจาก สป.อว.)

การเปรียบเทียบหลักสูตร

 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Computer Engineering) 

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการ ที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีพื้นฐานในด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการออกแบบ ทั้งสามารถเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบได้
  • เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
  • เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม