ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเครื่องวัดทางคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1, วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิชาวงจรดิจิตอล และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 •  จำนวน 3 ชุด
 • ออสซิลโลสโคป
  • รุ่น MSO1104Z จำนวน 30 ชุด
  • จำนวน 20 ชุด
 • ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ (Function Generator)
  • รุ่น DG1032Z จำนวน 30 ชุด
  • Tektronix จำนวน 20 ชุด
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้า รุ่น DP832A จำนวน 30 ชุด
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้า Tektronix จำนวน 20 ชุด
 •  มัลติมิเตอร์
  • แบบ Analog จำนวน 20 ชุด
  • แบบ Digital จำนวน 20 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ :  ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ

นอกจากนี้ทางสาขาวิชามีการบริการสังคม โดยร่วมจัดกิจกรรมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการถ่ายทอดความรู้และแสดงผลงานของนักศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก