ติดต่อสาขา

หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : 1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อาคาร : อาคารกิจกรรมนักศึกษา -> ที่ทำการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ใหม่)

  • ชั้น 4 ที่ทำการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการ 1956,1957
  • ชั้น 6 ห้องเรียน 1961, ห้องปฏิบัติการ 1962(Mac), 1963(Network lab.), 1964 (Database lab.)

อาคาร : อาคารอนุสรณ์ 40 ปี (อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ->  อยู่ระหว่างย้ายสาขาวิชา ฯ

  • ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ 9803(Network lab), 9804(Electrical Lab), 9806, 9807, ห้องพักครู 9808

เว็บไซต์ : http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th/
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
อีเมล์ : cpe [at] rmutp.ac.th
เฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/cpe.rmutp/

การเดินทาง

  • รถเมลย์ สาย 32,33,64,117,175,203 (ผ่านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์)
  • รถเมลย์ สาย 49,50 (ผ่านถนนวงค์สว่าง เดินเท้าอีกประมาณ 400 เมตร)