หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไปนี้

ปัจจุบัน

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์)
 • หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 2 ปี (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) -> อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรใหม่
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

แนวทางในอนาคต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  -> อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้