ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาระบบฐานข้อมูล และการฝึกอบรมทั้งใน่และนอกสาขาวิชาซึ่งภายในห้องปฏิบัติการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Lenovo Think Centre) 30 ชุด

อาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ : ผศ.สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์