ประวัติความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ (เดิม)

  • ปี พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
  • ปี พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปัจจุบัน)

  • ปี พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
  • ปี พ.ศ.2555 ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รองรับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (มคอ.)
  • ปี พ.ศ.2560 ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ