คณาจารย์


อาจารย์ วณพันธ์ วัยวุฒิ

Wanapun Waiyawut
การศึกษา

 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [กำลังศึกษาต่อ]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาที่สอน : System Programming, Operating System, Algorithm Theory, OOP
ความเชี่ยวชาญ : Mobile Application, Hardware and Software,Robotic, AI
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/wanapun.w
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : wanapun.w [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
Asst. Prof. Sittisak Waradith
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา

 • วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Digital Logic Circuits, Database System,
Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Digital System Design, FPGA, Web Database
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/sittisak.w
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : sittisak.w [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลพรรณ จารุวาระกูล
Asst. Prof.  Kamolphan Jaruvarakul
การศึกษา

 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ค.อ.บ. (ไฟฟ้า-สื่อสาร)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Data Communication
ความเชี่ยวชาญ : Networking
บล็อค : ไม่มี
Facebook : http://www.facebook.com/kamolphan.jaruvarakul
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : kamolphan.j [at] rmutp.ac.th, golf [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เหลืองอำพล
Kriengkri Luangampol, Ph.D.
การศึกษา

 • ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  (แขนงอิเล็กฯและโทรคมนาคม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Data Structure, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Programming,Signal Processing, Database, Image Processing
บล็อค : ไม่มี
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : kriengkri.l [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst. Prof. Warin Sootkaneung, Ph.D.
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยอธิการบดี
การศึกษา

 • Ph.D. (Electrical Engineering)
  University of Wisconsin-Madison, USA
 • M.S.E.E. (Electrical Engineering)
  University of Wisconsin-Madison, USA
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาที่สอน :  Electrical engineering, Engineering mathematics, Computer architecture
ความเชี่ยวชาญ : CAD tools for VLSI/digital systems, low power design, design for reliability
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/warin.s
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : warin.s [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Asst. Prof.  Weerayuth Khunrattanasiri, D.Eng.
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
การศึกษา

 • วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วิชาที่สอน : TCP/IP Network, Circuits and Electronics, Practicum in Computer Engineering 1, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Optical in Data storage, Image and Speech Processing, Networking and Server Administration
โฮมเพจ :

โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : weerayuth.k [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

Manthana Tiawongsuwan
การศึกษา

 • D.Eng [กำลังศึกษาต่อ]
  Kyushu Institute of Technology, Japan
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาที่สอน : Signal and System,Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing
โฮมเพจ : http://202.44.128.11/~manthana
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : manthana.t [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ นิลมิต นิลาศ

Nilamit Nilas
การศึกษา

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
  ​สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Microprocessor,Microprocessor Interfacing System Design, Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Microcontroller and Interface
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : nilamit.n [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ วัลภา ภุมมะระ

Wanlapha  Phummara
การศึกษา

 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Operating System,Discrete Mathematics, Computer Programming, Computer Engineering LAB
ความเชี่ยวชาญ : Natural Language, Image Processing,Robotic
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : wanlapha.p [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ยุทธนา สรวลสรรค์
Yutthna Sroulsrun
การศึกษา

 • ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) [กำลังศึกษาต่อ]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Discrete Mathematics, Engineering Mathematics, Digital Signal Processing, Computer Network Laboratory
ความเชี่ยวชาญ : Networking, Network Security
บล็อค : http://blog.rmutp.ac.th/yutthna.s
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : yutthna.s [at] rmutp.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรัสกร อยู่สุข
Asst. Prof.  Burasakorn Yoosooka, Ph.D.
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การศึกษา

 • Ph.D. (Information Management)
  Asian Institute of Technology, Thailand
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาที่สอน : Signal and System,Computer Programming
ความเชี่ยวชาญ : Data structures, Algorithms และ Data Science
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : burasakorn.y [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ กร พวงนาค
Korn Puangnak
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
การศึกษา

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน : Computer Organization and Assembly Language, Computer Programming,Software Engineering
ความเชี่ยวชาญ : Hardware and software systems , Microcontroller
โฮมเพจ : http://uhost.rmutp.ac.th/korn.p
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : korn.p [at] rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร. พรภัทร์ ศิริธรรมกุล

Pornpat Sirithumgul, Ph.D.
การศึกษา

 • Ph.D. (Information Science)
  Claremont Graduate University, USA
 • M.Sc. (Information Science)
  Claremont Graduate University, USA
 • M.Sc. (Software Engineering)
  Chulalongkorn University
 • B.Eng. (Computer Engineering)
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

วิชาที่สอน :

 • Data Science (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
 • Software Engineering (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)
 • Fundamentals of Object-Oriented Design and Programming Using Python (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
 • Basic Programming Using C Language (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)

ความเชี่ยวชาญ : 

 • Software Engineering
 • Text Mining and Ontology-based Algorithms
 • Natural Language Processing (NLP)
 • AI techniques for Knowledge Processing
 • Online Learning Technology

โฮมเพจ : https://sirithup.wordpress.com และ https://www.researchgate.net/profile/Pornpat_Sirithumgul2
ประวัติย่อ: CV (pdf)
โทรศัพท์ :  02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : pornpat.s [at] rmutp.ac.th


อาจารย์วิปัศย์ ปุยสำลี
Wiput Puisamlee
การศึกษา

 • วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชาที่สอน : Computer Programming, Image Processing
ความเชี่ยวชาญ : Hardware and software systems , Microcontroller
โฮมเพจ : 
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
Email : wiput.p [at] rmutp.ac.th