ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

eng_icon4
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Diploma/High Vocational Certificate of Computer Technology