ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

eng_icon4
ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Vocational of Computer Technology 

  • หลักสูตร 2562 -> ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


วัตถุประสงค์ 

  • ผลิตนักเรียนในสาขาวิชาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม
  • ผลิตนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น

ความแตกต่างของปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ กับ ปวช.คอมพิวเตอร์สาขาอื่น ๆ  

  • เรียนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟร์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • เน้นการเรียนการสอนซึ่งนำไปใช้งานจริงได้ทันที
  • สามารถศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

 

 

 

 

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pre.eng.rmutp.ac.th